Skip to main content
Pana la ce varsta se ia alocatia 3

Pana la ce varsta se ia alocatia pentru copii? Informatii utile

Pana la ce varsta se ia alocatia. Alocația reprezintă o sumă de bani acordată lunar de statul roman părinților sau reprezentanților legali ai copiilor, în scopul acoperirii unei părți din cheltuielile necesare întreținerii, creșterii și educării acestora. Dar până la ce vârstă se acordă alocația și care sunt condițiile de eligibilitate? Să vedem în detaliu.

Ce reprezintă alocația pentru copii

Alocația este un ajutor financiar nerambursabil ce se acordă părinților sau reprezentanților legali ai copiilor în vârstă de până la 18 ani, precum și tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani și urmează cursuri într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora.

Alocația este un drept al copilului, nu al părintelui, și se acordă în scopul asigurării unor condiții mai bune pentru creșterea, îngrijirea și educarea copilului.

Pana la ce varsta se ia alocatia pentru copii?

Conform legislației în vigoare, alocația de stat pentru copii se acordă până la vârsta de 18 ani.

Există însă și câteva situații în care alocația poate fi acordată și după împlinirea vârstei de 18 ani, astfel:

 • Pentru copiii care urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii, alocația se acordă până la terminarea studiilor, fără a depăși vârsta de 26 de ani;
 • Tinerii cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de alocație până la vârsta de 26 de ani, dacă au un certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia medicală;
 • Tinerii care au optat pentru continuarea studiilor într-o instituție de învățământ din alt județ sau sector al municipiului București pot primi alocație până la vârsta de 26 de ani;
 • Tinerii care au urmat o formă de învățământ organizată potrivit legii și nu au finalizat-o pot primi alocație 6 luni de la terminarea perioadei legale de școlarizare, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani.

Așadar, în principiu, limita de vârstă până la care se acordă alocația este de 18 ani, cu excepția situațiilor menționate mai sus, când plata alocației se poate prelungi până la vârsta de 26 de ani.

Care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru copii?

Pentru a beneficia de alocație de stat pentru copii trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 • Copilul trebuie să aibă cetățenia română și să fie rezident în România;
 • Să locuiască efectiv cu părintele sau reprezentantul legal și să fie întreținut de acesta;
 • Să nu realizeze venituri din muncă sau alte activități, mai mari decât salariul de bază minim brut pe țară. Excepție fac veniturile obținute din drepturi de autor sau din activități sportive;
 • Să fie înscris într-o unitate de învățământ, cel puțin la forma de învățământ cu frecvență, sau să urmeze o formă de pregătire profesională organizată potrivit legii. Excepție fac copiii cu handicap grav sau accentuat;
 • Să se prezinte periodic la controalele medicale și evaluările psihologice, conform normelor Ministerului Sănătății.

Părintele sau reprezentantul legal are obligația de a informa primăria sau agenția județeană pentru plăți și inspecție socială cu privire la orice modificare intervenită în situația copilului, care poate conduce la încetarea sau suspendarea dreptului la alocație.

Citeste si articolul: Cine are dreptul la pensie de urmas.

Valoare alocatie copii. Cum se calculează cuantumul alocației pentru copii?

Cuantumul alocației de stat pentru copii se stabilește anual prin hotărâre a Guvernului, în funcție de indicatorii de creștere a prețurilor de consum din ultimele 12 luni, publicați de Institutul Național de Statistică.

Începând cu luna aprilie 2022, cuantumul lunar al alocației de stat pentru copii este următorul:

 • 300 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
 • 150 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani, precum și pentru tinerii care au împlinit 18 ani și urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii;
 • 300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani, în cazul copilului cu handicap grav sau accentuat.

Alocația se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata se face lunar până cel târziu în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni.

Acte necesare alocatie copil. Unde și cum se solicită alocația pentru copii?

Pentru a obține alocația pentru copilul nou-născut, unul dintre părinți sau reprezentantul legal trebuie să depună următoarele documente la primăria localității de domiciliu:

 • Cerere tip pentru acordarea alocației de stat pentru copii;
 • Actele de identitate ale părinților sau reprezentanților legali (original + copie);
 • Certificatul de naștere al copilului (original + copie);
 • Acte doveditoare ale frecventării școlii de către copil, după caz;
 • Certificatul de încadrare în grad de handicap, pentru copiii cu dizabilități (original + copie).

Cererea pentru acordarea alocației se aprobă sau se respinge prin dispoziție scrisă a primarului, în termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor. În caz de respingere, solicitantul primește o motivare scrisă.

Pentru copiii deja născuți și care au împlinit vârsta de 2, 3 sau 18 ani, depunerea cererii pentru acordarea în continuare a alocației se face cu cel puțin 30 de zile înainte de împlinirea vârstei.

În concluzie, alocația de stat pentru copii este un sprijin financiar important pentru părinții care se ocupă de creșterea și îngrijirea copiilor. Ea se acordă în general până la vârsta de 18 ani, putând fi prelungită până la 26 de ani în anumite situații. Pentru a beneficia de alocație trebuie îndeplinite criteriile de eligibilitate stabilite prin lege.

Pana la ce varsta se ia alocatia 2
Pana la ce varsta se ia alocatia. Care sunt obligațiile părinților pentru a primi în continuare alocația pentru copii?

Citeste si articolul: In ce conditii mama poate pierde custodia copilului.

Care sunt obligațiile părinților pentru a primi în continuare alocația pentru copii?

Părinții sau reprezentanții legali ai copiilor pentru care se acordă alocația de stat au anumite obligații pe care trebuie să le îndeplinească, pentru a continua să primească lunar această sumă de bani. Care sunt principalele obligații?

Informarea primăriei cu privire la modificări
Părinții trebuie să informeze primăria sau agenția pentru plăți și inspecție socială despre orice schimbare care poate conduce la modificarea sau încetarea dreptului la alocație, în termen de maximum 15 zile de la producerea modificării.

De exemplu, trebuie anunțată schimbarea domiciliului sau reședinței copilului, încetarea frecventării cursurilor școlare de către copil, obținerea unui venit peste plafonul legal admis etc.

Utilizarea alocației în interesul copilului
Alocația se acordă ca sprijin material pentru creșterea, îngrijirea și educarea copilului. Părinții sunt obligați să o utilizeze în acest scop, pentru acoperirea cheltuielilor necesare traiului zilnic al copilului (hrană, îmbrăcăminte, rechizite școlare, medicamente etc).

Asigurarea participării copilului la programe școlare
Părinții au obligația de a lua măsuri pentru școlarizarea și frecventarea cursurilor de către copil. În caz contrar, se poate suspenda plata alocației pe o perioadă de 1-3 luni, în funcție de numărul absențelor.

Efectuarea controalelor medicale periodice
Pentru copiii cu vârsta între 0 și 18 ani este obligatorie prezentarea la controalele medicale periodice și evaluările psihologice stabilite prin normele Ministerului Sănătății.

Refuzul unui loc de muncă sau al unei calificări profesionale
Dacă părintele sau reprezentantul legal refuză un loc de muncă ori participarea la cursuri de calificare profesională, plata alocației poate fi suspendată pe o perioadă de 1-3 luni.

Alte obligații
Printre alte obligații se numără colaborarea cu autoritățile pentru clarificarea situației copilului, anunțarea dispariției acestuia de la domiciliu sau din instituția școlară etc.

Nerespectarea obligațiilor legale de către părinți sau reprezentanți conduce la suspendarea plății alocației sau chiar la încetarea dreptului la alocație, în anumite cazuri.

Citeste si articolul: Cat dureaza gura mana picior.

Ce se întâmplă dacă nu sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea alocației?

Alocația de stat pentru copii este un drept care se acordă lunar numai dacă sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate prevăzute de lege. Dar ce se întâmplă atunci când nu mai sunt respectate aceste condiții?

Iată principalele situații în care plata alocației poate fi suspendată sau încetată:

Copilul nu mai frecventează cursurile școlare
Dacă elevul înregistrează mai mult de 20 de absențe nemotivate pe semestru, consecutiv în 2 semestre, plata alocației se suspendă pentru o perioadă de 1-3 luni.

Dacă absentează în continuare, dreptul la alocație încetează. Se reactivează din luna următoare reluării frecvenței școlare.

Schimbarea domiciliului copilului
În cazul în care copilul se mută la o altă adresă sau în alt județ, trebuie depusă o nouă cerere la primăria localității unde s-a stabilit noul domiciliu. Plata se suspendă până la aprobarea noii cereri.

Venituri peste plafonul legal admis
Dacă veniturile totale lunare ale copilului depășesc salariul minim brut pe țară, dreptul la alocație încetează începând cu luna următoare. Se reactivează în luna în care venitul scade sub plafonul admis.

Copilul nu mai locuiește cu părintele
În cazul în care copilul pleacă de la domiciliul părintelui pentru o perioadă mai mare de 2 luni, plata alocației se suspendă, urmând a fi reluată din luna în care copilul revine la același domiciliu.

Copilul nu se prezintă la controalele medicale
Dacă nu participă nemotivat la controalele medicale periodice stabilite de medic, plata alocației se suspendă până la efectuarea controlului medical.

Depășirea limitelor de vârstă
Dreptul la alocație încetează în luna următoare împlinirii de către copil a vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani în cazurile prevăzute de lege.

Prin urmare, pentru a evita suspendarea sau încetarea alocației este esențial ca părinții să respecte toate criteriile legale privind acordarea acestei forme de sprijin material pentru copii.

Alocația de stat este destinată copiilor din România, pentru a acoperi o parte din cheltuielile necesare creșterii și întreținerii acestora. Ea se acordă de regulă până la vârsta de 18 ani, putând fi prelungită până la 26 de ani în anumite cazuri.